Päivitetty 20.12.2019

Tässä selosteessa kerrotaan miten käsittelemme rekisterinpitäjänä asiakkaittemme ja verkkopalvelumme käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassaolevaa soveltuvaa lainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä

Lumident Oy
Y-tunnus: 1101537-1
Lampitie 8
21120 RAISIO

Kerättävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjänä keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kerrottujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen rekisterinpitäjän ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, rekisterinpitäjälle antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • nimi- ja yhteystiedot
 • tilaus ja laskutustiedot, mm. tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspalvelutiedot, mm. asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, mm. tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista rekisterinpitäjän tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • puhelutiedot, mm. asiakaspalvelupuhelut


Verkkopalvelun käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalvelun käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

käyttäjän laitekohtaiset tiedot, mm. selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
tiedot verkkopalvelun käytöstä, mm. tiedot sivulatauksista, verkkopalvelussa vietetystä ajasta, verkkopalvelussa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä
tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto maan tarkkuudella
yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä saatetaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä. Voit halutessasi lukea lisätietoja evästekäytännöistä .

Johdetut ja yhdistetyt tiedot 

Tuottaakseen asiakkailleen ja verkkopalvelun käyttäjille parempia palveluita, rekisterinpitäjä saattaa jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi rekisterinpitäjä ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Rekisterinpitäjä turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja altistu väärinkäytöksille.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin. 

Asiakassuhteen hoitaminen
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • tuotetilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • laskutukseen
 • kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen.

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. 

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi.

Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palvelujen kehityksessä evästeasetuksilla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen evästeasetuksilla tai kolmansien osapuolten mainosnäyttöihin säätämällä alustojen omia mainosasetuksia.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi rekisterinpitäjä voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin rekisterinpitäjä varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.
 • Markkinointitoimenpiteen, tutkimuksen tai materiaalin toimitusta varten. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat aina rekisterinpitäjä lukuun ja rekisterinpitäjän valvonnan alla.
 • Rekisterinpitäjä ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja markkinointia varten kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja markkinointiin itsenäisesti.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Yksilön oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa

Rekisterinpitäjä sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisterinpitäjän verkkopalvelun käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen rekisterinpitäjän palveluissa. Lisätietoja evästeiden hyödyntämisestä ja niihin liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista löydät rekisterinpitäjän evästekäytännöistä.

Tietoturva

Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan verkkopalvelussa.